top of page
  • Foto van schrijverAaron

#3 - De ongewenste impact van menselijke invloed via een monetair systeem

Bijgewerkt op: 22 mrt. 2023

In artikel 2 heb je kunnen lezen over de Italiaanse renaissance, de Gouden Eeuw en de rol van goud en zilver op onze monetaire ontwikkeling.

Dit is het derde artikel uit een serie waarin we de schaduwkant belichten van menselijke invloed via monetair beleid.CFA franc

Laten we nog eens terugblikken naar Afrika om een beter inzicht te krijgen in waarom gecentraliseerde invloed op geld desastreus kan zijn voor een samenleving. We hebben al gezien dat de adoptie van glazen kralen veel mensen in Afrikaanse landen enorm negatief heeft benadeeld. Er is veel waarde uit het continent onttrokken omdat er gebruik werd gemaakt van een vorm van geld die geografisch gezien niet schaars was.

Hoe hard geld zorgde voor een groei in menselijke levensstandaardzagen we bijvoorbeeld ontstaan in Venetië. Zo zorgt zwak geld voor het tegenovergestelde. Dit zien we momenteel o.a. in Venezuela, Zimbabwe, Turkije, Libanon en Argentinië.

Corruptie, inefficiëntie en een afbrokkelend moraal zijn signalen dat een samenleving achteruit gaat. Er is geen plaats voor kunst, architectuur, opbloeiende handel en uitvindingen. Mensen in deze samenlevingen focussen zich op de basisbehoeften van overleven en hebben geen aandacht voor psychologische ontwikkeling en zelfontplooiing. Een samenleving in deze staat is kwetsbaar om ten prooi te vallen aan een machtsovername.


We hebben gezien dat de Europese landen die vochten om de wereldwijde monetaire macht, in veel oorlogen betrokken raakten. Niet alleen vochten zij tegen elkaar, maar in dat proces vielen ook weerloze landen ten prooi. Deze bezette landen noemde men overzeese koloniën en werden simpelweg beroofd van hun natuurlijke grondstoffen.

Fysieke slavernij was in deze tijden een normaal verschijnsel. Maar ondanks dat slavernij vroeger wereldwijd meer regel was dan uitzondering, ligt de focus in westerse educatie voornamelijk op de Trans Atlantische slavernij. Er wordt geschat dat er alleen al op deze route zo’n 12,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden van slavernij. Ervan uitgaande dat iemand 40 jaar lang ongeveer 5000 uur per jaar werkte, is het ronduit verschrikkelijk hoe er misbruik is gemaakt van deze mensen.

De fysieke slavernij is gelukkig zoveel mogelijk afgeschaft, maar dit heeft plaatsgemaakt voor indirecte en onzichtbare monetaire slavernij middels inflatie.Controle via geld


Rond 1960 besloten de Europese landen dat het niet langer houdbaar was om hun overzeese plunderingen door te zetten en besloten zij afstand te doen van hun koloniale macht.

Frankrijk rook hierin een kans om mee te gaan in deze dekolonisatie, maar tegelijkertijd de monetaire controle te verstevigen. Tot de dag van vandaag heeft Frankrijk het monetaire gezag over 15 Afrikaanse landen, waarin 183 miljoen mensen wonen. Dit houdt in dat alle beslissingen over de waarde van de lokale munteenheid (de CFA franc die wordt gebruikt in de eerder genoemde 15 Afrikaanse landen) nog steeds centraal vanuit Frankrijk worden genomen. Maar liefst 5000 km overzee.


Toen de CFA franc in 1945 werd geïntroduceerd stond 1 CFA gelijk aan 1.7 Franse franc. Eind 1990 had Frankrijk de CFA franc volledig gedevalueerd en was 1 CFA nog maar 0,01 Franse franc waard. Dit is een devaluatie van meer dan 99.5%.

Iedere keer dat Frankrijk de CFA franc devalueerde, werd de koopkracht van Frankrijk versterkt ten opzichte van de voormalig koloniën. Je kunt concluderen dat deze vorm van gecentraliseerde beslissingsbevoegdheid over mensen hun geld, en dus tijd en energie, geen eerlijk systeem is. De Franse overheersers verrijken zichzelf over de rug van een groot gedeelte van de Afrikaanse bevolking. Tot op de dag van vandaag, waarin blijkbaar alleen fysieke slavernij uit den boze is, zijn er 187 miljoen mensen die onder Franse monetaire slavernij leven. En dan hebben we het nog niet gehad over de ontwaarding van de Franse franc ten opzichte van goud.


Dit roept bij mij de volgende vragen op; zijn er meer landen waarin monetair misbruik plaatsvindt via een gecentraliseerde munteenheid? Zijn wij onbewust allemaal slachtoffer van monetaire slavernij?Machtsstructuren

De moderne machtsstructuren zijn bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wie echter de geschiedenis bestudeert en uitzoomt, ziet dat de kans groot is dat we aan het einde zijn van het industriële tijdperk en de transitie doormaken naar het digitale tijdperk.

Dit is ook een transitie van centralisatie naar decentralisatie waarbij de kans groot is dat de oude machtsstructuren vervangen zullen worden. In het verleden gingen dit soort grote sociale veranderingen gepaard met uitvindingen die onze levens voorgoed veranderden.


Vuur, landbouwtechnieken, het wiel, de stoommachine, de drukpers, buskruit, allemaal uitvindingen die meer vrijheid mogelijk maakte voor het individu waardoor de mensheid als collectief grote stappen vooruit kon zetten.

Het huidige rechtssysteem, het onderwijs, de zorg, de media, de politie en het leger functioneren momenteel allemaal (op z’n minst gedeeltelijk) onder financiële invloed van een gecentraliseerde overheid. Om hun onafhankelijkheid te waarborgen, zouden deze instituties echter een gedecentraliseerde rol in de maatschappij moeten vervullen.


Overheden bepalen momenteel welke wetten het rechtssysteem dient te handhaven, wanneer de politie en het leger wel en niet worden ingezet maar ook welke informatie er wordt meegegeven op scholen. Er is geen sprake van een onveranderlijke wet en de invulling en uitvoering is afhankelijk van de mensen die, dan wel tijdelijk, aan de touwtjes trekken. Er is een goede reden waarom je deze onafhankelijk van elkaar wilt zien opereren in een samenleving. Jammer genoeg zijn er te veel voorbeelden van corrupte overheden en het feit dat een politiek apparaat toegang heeft tot al deze facetten van een samenleving brengt een risico met zich mee, zoals te zien bij gecentraliseerde monetaire controle.


In vroegere tijden van voorspoed en vooruitgang was sociale regelgeving oorspronkelijk gebaseerd op normen en waarden waarin de vrijheid, veiligheid en eigendom van het individu werden beschermd. Kortom, wetten waren gebaseerd op moraal en niet op politieke ideologieën. Het individu stond centraal en niet de meerderheid die de stempel drukte op de rest van de samenleving. In een democratie ontstaat het gevaar dat de keuzevrijheid door meerderheid kan worden ontnomen van het individu.

De grootste vooruitgang voor de beschaving, zoals in architectuur, kunst, wetenschap en literatuur kwam ook altijd voort vanuit de vrijheid van het individu en nooit van een gecentraliseerde overheid. Er bestaat geen collectief zonder een vrije individu, met respect voor ieders eigendom en lichaam. De vrijheid en veiligheid van ieder mens in een samenleving is pas gegarandeerd zodra de vrijheid van het individu boven alles wordt gerespecteerd. Wetten gebaseerd op ideologie leiden historisch gezien keer op keer tot onderdrukking van de minderheid.

Er is dus een reden dat de macht over het leger en de politie niet bij één entiteit hoort. De één dient en beschermt de bevolking, de ander vecht tegen de vijanden van de staat. Zodra de politie en het leger kunnen worden ingezet voor beide doeleinden, dan wordt de vijand van de staat al snel de bevolking. Zodra alle pilaren van een maatschappij onder het regime vallen van één entiteit zien we historisch gezien de meest verschrikkelijke dingen gebeuren.

  • Slavernij was ooit legaal en mensen die slaven bevrijdden werden gezien als criminelen.

  • Segregatie was ooit legaal en mensen die opkwamen voor gelijkheid, waren criminelen.

  • De holocaust was ooit legaal en mensen die joden verstopten waren criminelen.

Zodra er gecentraliseerde druk wordt uitgevoerd over het rechtssysteem, het onderwijs, de media, de uitvoerende macht en de beschermende macht, zien we jammer genoeg niet altijd dat dit wordt gemotiveerd vanuit een positie van moraliteit en degelijkheid. Dat bepaalde groepen (vaak charismatische mensen) misbruik maken van hun positie van macht, is een terugkerend patroon in de geschiedenis. Dit geldt ook voor veranderende machtsstructuren waar vaak een ontevreden bevolkingsgroep gesterkt door een technologische vernieuwing aan ten grondslag ligt.Menselijke behoeftes

Het identificeren van socio-economische trends is makkelijker terugkijkend naar historische gebeurtenissen. Door het herkennen van parallelle trends kun je gelijkenissen vinden tussen het heden en het verleden. Collectieve gedragspatronen zijn namelijk te verklaren vanuit menselijke behoeftes die zich in cycli lijken te herhalen.


Menselijke behoeftes zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

1. Fysieke behoeftes

2. Veiligheid

3. Liefde

4. Waardering & respect

5. Zelf ontwikkeling


Zodra een samenleving via regelgeving beperkingen wordt opgelegd, wordt men op den duur teruggedrongen naar het verdedigen van de basisbehoeften. De ruimte voor zelf ontwikkeling wordt hun ontnomen en de behoefte aan waardering en respect brokkelt af. Men ontwikkelt een voorkeur voor de korte termijn over de lange termijn. Je ziet dus vaak in samenlevingen waar sociale onrust ontstaat, dat “primitief gedrag” de overhand neemt.

Je kunt een mens maar zover controleren, tot het moment terugkeert dat men letterlijk vecht voor de vrijheid om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Tot de vrijheid van het individu weer herstelt, de samenleving opbloeit, nieuwe machthebbers na verloop van tijd weer restricties opleggen en het collectief weer onbewust dezelfde stappen terugzet richting centralisatie.


Het lijkt erop dat misbruik van het monetaire beleid door machtshebbers vaak een startschot is voor het verval in een maatschappij over langere termijn. Een groep mensen die te comfortabel is geworden in hun positie van macht krijgt het gevoel onschendbaar te zijn omdat zij vaker zijn weggekomen met kleine schandaaltjes en corruptie. Zodra geld op grotere schaal wordt gemanipuleerd, is de impact hiervan het hardst voelbaar bij de armen in de samenleving.


Rechtvaardigheid


Wat is het Cantillon effect?

In 1730 beschreef Richard Cantillon het effect van geldcreatie op een economie. Het huidige “printen” van geld door de centrale bank heeft als gevolg dat de prijzen in de economie stijgen en/of de kwaliteit en hoeveelheid van goederen en diensten afnemen. Dit nieuwe geld verspreidt zich als een soort honing door de samenleving, het hoopt zich plaatselijk op voordat het zich langzaam verspreidt. De ophoping vindt plaats bij de mensen die het dichtst bij de geldcreatie zitten: overheden, financiële instellingen, grote bedrijven etc. (Cantillonairs). Dit noemt men het Cantillon effect.


Voordat de prijssignalen in een economie hun werk kunnen doen, zullen de Cantillonairs geld uitgeven en investeren tegen de huidige prijzen. Nadat de prijzen stijgen, bereikt dit geld pas de mensen onderin de economische ladder: de normale consument en kleine bedrijven.

Mensen die geen toegang hebben tot de aandelenmarkt, een lening of überhaupt een bankrekening hebben, worden onevenredig hard geraakt. Ze krijgen wél te maken met stijgende prijzen terwijl hun spaargeld door inflatie minder waard wordt. De koopkracht voor hen neemt af en ze profiteren niet van stijgende activa omdat ze geen bezittingen hebben die meestijgen zoals een huis of aandelen.

Het punt hier is niet dat de rijken of grote bedrijven hier schuld aan hebben. Het is namelijk de overheid die verantwoordelijk is voor het monetaire beleid via de centrale bank. En zodra een overheid zich mengt en grote bedrijven uitkoopt omdat ze anders wellicht omvallen, is er dan nog sprake van een vrije markt zoals in een kapitalistisch systeem? Of is er dan sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven die een minder risicovol beleid voeren? De uitgekochte bedrijven worden op die manier in principe beloond voor wanbeleid en de overheid voorkomt een afstraffing door de markt. De schulden worden vervolgens op een socialistische manier geabsorbeerd door de gehele samenleving d.m.v. belasting.Wat is het cobra effect?

Ongewenste gevolgen die ontstaan omdat problemen in isolatie worden aangepakt, noemt men het cobra effect.


Toen India een Britse kolonie was, heerste er een cobra plaag. De centrale planners wilden dit probleem aanpakken en besloten een beloning uit te vaardigen voor iedere cobra die werd ingeleverd. Hiermee creëerden ze een lucratieve business voor de Indiërs die cobra's gingen fokken. Toen de Britten dit doorkregen stopten ze te betalen voor de ingeleverde cobra’s. Hierdoor was er geen financiële motivatie meer voor het fokken en lieten de Indiërs ze los in het wild.

Een economie is een complex systeem dat zich niet centraal laat sturen maar is afhankelijk van prijssignalen van alle deelnemers in een economie.

Dat het aansturen van een economie of zelfs de natuur op korte termijn kan slagen, betekent niet dat dit op lange termijn ook positief uitpakt. Vaak zien we dat korte termijn veranderingen in complexe systemen op lange termijn geheel andere wendingen toont.

De mens is niet alwetend, en doen alsof we de waarheid in pacht hebben staat bijna gelijk aan het spelen voor God. Zo is ook de wetenschap een evoluerend proces waarin we eerder opgedane aannames moeten kunnen herzien. Het verplichten van beleid aan een samenleving op basis van deze aannames is daarom een immorele inbreuk op individuele vrijheid. In de politiek zijn er geen consequenties voor beslissingen en fouten worden “opgelost” door de geldprinter aan te zetten. Hierdoor wordt indirect nog meer ravage aangericht aan de koopkracht van arme mensen in de maatschappij. Religie en de staat zijn niet voor niets gescheiden, maar is het ook mogelijk centrale partijen zoals een overheid en de centrale bank te scheiden van het monetaire beleid?Bedankt voor het lezen van artikel 3 uit een serie over geld en de invloed hiervan op onze maatschappij. Dit was echt een pittig en confronterend stuk. Voordat we tot een oplossing kunnen komen is het echter belangrijk we ons ook bewust zijn van het probleem.

In artikel 4 bekijken we onder andere hoe de scheiding tussen de kerk en de staat is ontstaan. Je zult zien dat we aan de onstuimige vooravond staan van een monetaire revolutie.


Lees hier het volgende artikel!


Mijn artikelen zijn educatief van aard en gebaseerd op verifieerbare bronnen die ik gebruikt heb voor mijn werk. Ik hoop dat ze nuttig zijn en je inspireren te bouwen aan een betere toekomst. Ben je op zoek naar meer informatie lees dan ook mijn andere artikelen. Bezoek mijn dienstenpagina wanneer je persoonlijke hulp wilt omtrent Bitcoin en op mijn partnerspagina vind je exclusieve kortingscodes op Bitcoin producten. Ook kun je hier je eigen Bitcoin toolkit samenstellen! Bekijk de pagina's Bitcoin kopen, hardware wallets, software tools of bekijk de selectie Bitcoin boeken. Ben je klaar met de fiat wereld, dan zoek je hier je nieuwe Bitcoin baan!


Doneer hier een paar Satoshi's als bedankje voor het schrijven van dit artikel! Schrijf je ondertussen in voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuws, artikelen en speciale aanbiedingen die ik voor jullie selecteer!

89 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page